Total Structural Determination of [Au1Ag24(Dppm)3(SR)17]2+ Comprised by An Open Icosahedral Au1Ag12 Core with Six Free Valence Electrons

时间:2019-05-09   浏览:11

angfeng Li, Manman Zhou, Shan Jin,* Lin Xiong, Qianqin Yuan,Wenjun Du,Yong Pei,*Shuxin Wang,Manzhou Zhua,b,*,CHEMICAL COMMUNICATIONS,DOI:10.1039/C9CC00767A,2019